Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten van en met Snowkick en de offertes en
aabiedingen die wijn gedaan vanuit Snowkick. Personen die deelnemen aan de verschillende diensten van Snowkick zijn
hierna te noemen ‘klant’. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn ook de Algemene Voorwaarden van samenwerkende
partner organisaties van toepassing.

 

Overeenkomst

Acceptatie van de overeenkomst en aanmeldingen zijn onherroepelijk. Snowkick behoudt zich het recht toe aanmeldingen
te weigeren indien hiervoor gegronde redenen bestaan. Mondelinge afspraken of toezeggingen zijn pas bindend na
schriftelijke bevestiging door Snowkick. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanpassingen gedaan in de
overeenkomst.

 

Prijzen en betaling

Snowkick biedt verschillende diensten. Prijzen komen tot stand naar aanvraag van klant en worden aan de hand van eigen
kosten en kosten van aanbieders bepaald. Indien er na totstandkoming van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren,
waaronder belastingen, accijnzen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten wijzigen, heeft Snowkick het recht deze
prijzen aan klant door te berekenen. Prijzen vermeld op uitingen van Snowkick zijn niet bindend. Hier kunnen geen rechten
aan ontleend worden. Iedere klant dient als bevestiging van de boeking binnen 7 dagen een aanbetaling te doen die is
verkregen door een aanbetalingsfactuur. Het resterende bedrag dient voor de start van de activiteit via bankoverschrijving
of contant betaald te worden, tenzij anders aangegeven in de offerte.
Snowkick heeft het recht al haar verplichtingen op te schorten zolang de klant niet aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan. Bij het niet tijdig voldoen van de aanbetaling of het restbedrag kan annulering volgen zonder enige restitutie van
de reeds betaalde gelden of het openstaande bedrag.

 

Persoonlijke gegevens

Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid voor de door en namens hem/haar
verstrekte gegevens. Indien niet alle gevraagde persoonsgegevens tijdig bij Snowkick bekend zijn heeft Snowkick het recht
de opdracht niet uit te voeren. Klant is zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten zoals een geldig paspoort.
Indien klant de reis niet geheel of gedeeltelijk kan maken wegens een gebrek aan vereiste reisdocumenten, dan zijn alle
daaruit voortkomende kosten voor rekening van klant.

 

Privacy

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens delen wij mede, dat de verstrekte gegevens van de klant zullen
worden opgenomen in onze administratie. Deze zullen slechts intern worden verwerkt en gebruikt voor trainingen of reizen
die zijn afgesloten bij Snowkick, of rechtstreeks daaraan gerelateerde informatie. Behoudens voorafgaande toestemming,
zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

 

Wijzigingen

Snowkick geeft de klant tot 20 werkdagen vóór de startdatum de tijd om wijzigingen te verzoeken, indien mogelijk worden
deze wijzigingen doorgevoerd. Voor wijzigingen binnen 20 werkdagen vóór de startdatum wordt een bedrag per wijziging in
rekening gebracht, naast de mogelijke kosten voortvloeiend uit het wijzigen van de cursus, reis of activiteit. Deze bedragen
hangen af van de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. Snowkick behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in de website en algemene voorwaarden.

 

Annulering

Snowkick behoudt zich het recht voor bij verboden of andere tegenwerkingen waardoor we wettig onze activiteiten niet
mogen uitvoeren de gemaakte overeenkomst te annuleren. De klant die op dat moment al een bedrag heeft betaald,
ontvangt volledige restitutie van dit bedrag, en er zal gekeken worden naar oplossingen voor de klant in samenspraak met
de klant. Indien de klant gedurende de dienst besluit deze te beëindigen, heeft de klant geen recht op vergoeding van de
kosten door Snowkick en/of haar partnerorganisatie.

Indien de klant annuleert tot 20 werkdagen vóór de startdatum heeft
de klant recht op restitutie van de programmakosten minus 25% annuleringskosten.

Indien de klant annuleert binnen 20
werkdagen vóór vertrek heeft de klant recht op restitutie van de Programmakosten minus 50% annuleringskosten.

Indien
de klant annuleert binnen 10 werkdagen vóór vertrek heeft de klant geen recht op restitutie. Op bepaalde geboekte zaken
is geen restitutie mogelijk, hierover zal de klant tijdig worden geïnformeerd en zodra hier akkoord voor is zullen deze zaken
en activiteiten pas geboekt worden.

 

Aansprakelijkheid

Snowkick maakt als tussenpersoon afspraken voor onderkomen, skipas en vervoer. De uitvoering van ieder onderdeel is
voor rekening en risico van de aanbieder van onderkomen, skipas, arbeidsovereenkomsten en vervoer. In geval van
onjuistheden of problemen doet Snowkick al het in haar macht liggende om te bemiddelen tussen de klant en de aanbieder
van onderkomen, skipas, arbeidsovereenkomsten en vervoer. Snowkick biedt skileraren met goed en hoog niveau, echter,
garanties op het bereiken van resultaat en of een klik tussen klant en leraar worden niet gegeven.
Snowkick is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, zaakschade, immateriële en materiële schade en andere indirecte
schade ontstaan door welke oorzaak dan ook tijdens de reis of voor of na de reis.

 

Verzekeringen

De klant zorgt zelf voor het afsluiten van een reisverzekering. Wij adviseren u ook een annuleringsverzekering af te sluiten
bij onze compleet verzorgde reizen. Bij het boeken van eigen onderkomens adviseren wij het u ook. Bij compleet verzorgde
reizen, en geen annuleringsverzekering zijn wij (Snowkick/partner organisaties) niet aansprakelijk voor afhaken van de klant
en wordt er ook geen restitutie uitgekeerd.

 

Minderjarigen

Bij het maken van een boeking door een minderjarige bij Snowkick, verklaart hij/zij toestemming te hebben gekregen van
ouders en/of voogd. Wij (de trainers) ontvangen dan graag voor aanvang ook een briefje met alle zorggegevens, en
daarnaast (bij deelname aan kampen) een briefje van de ouders dat Snowkick toestemming heeft op pad te zijn met deze
minderjarigen.

 

Gedrag Deelnemer

Snowkick verwacht respectvol gedrag van Deelnemer. Verder informeert Snowkick de Deelnemer over regels, normen en
richtlijnen die gelden voor deelname aan een activiteit of reis. Waaronder bijvoorbeeld de 10 pisteregels;
https://intowintersport.nl/tips-en-tricks/10-pisteregels/ . Wanneer Deelnemer zich niet houdt aan deze regels, normen en
richtlijnen is Snowkick en/of haar partnerorganisaties gemachtigd de deelname van Deelnemer te beëindigen. In dat geval
heeft Deelnemer geen recht op teruggaaf van gemaakte kosten of betalingen.

 

Copyright/ auteursrechten

Het auteursrecht en copyright op deze website berust bij Snowkick of bij derden die na toestemming (beeld)materiaal
beschikbaar hebben gesteld aan Snowkick. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door
voorafgaande toestemming door Snowkick.


Snowkick algemene voorwaarden

Wanneer de klant een activiteit boekt bij Snowkick, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. Deelname aan
één van de activiteiten van Snowkick vinden altijd plaats onder deze algemene voorwaarden.

Contact